Majlis Maiyah Telatah Demak

Maulana Malik Ibrahim

Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, santri RKSS Semarang. Penggiat Gambang Syafaat Semarang.

Vidak Kubro, Batu,…

Sewaktu melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), kira-kira…
3529